ความสำร็จที่ 5 คือ บุตรต้องเชื่อฟังและรักบิดามารดา

Posted by on April 15, 2012 in ครอบครัวเป็นของขวัญจากพระเจ้า, บทความ-ทุกหมวด | 0 comments

อฟ 6:1-2 “ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย”

ก. ท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้ากำหนดก่อนวางรากสร้างโลกว่าท่านเหมาะที่สุดที่จะเป็นลูกครอบครัวนี้

ข. ความรักที่มีต่อพ่อแม่

พระคัมภีร์ใหม่กล่าวหลายข้อเกี่ยวกับความรัก เช่น

  • ให้รักพระเจ้าผู้เดียว (มธ.6:24)
  • ความรักต้องตั้งอยู่บนความกตัญญู (ลก.7:42,47)
  • ความรักที่เชื่อฟังและต้องแสดงออก (ยน.14:15, 1ยน.4:12,20)

ความรักของคริสเตียน คือ ความรักแบบอากาเป้ เป็นความรักและการเชื่อฟังดังที่พระคริสต์ทรงเชื่อฟังพระบิดา จนมีชัยชนะเหนือความตายและซาตาน

ค. พ่อแม่ควรรู้เรื่องก่อนเพื่อน เพราะพ่อแม่รักเราจริง พ่อแม่แสดงอารมย์เพราะแม่มีความสุขทุกข์ร่วมด้วยความจริงใจ

ง. พ่อแม่เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุด เพราะท่านรู้ครบ รู้ภาพรวม หวังดี ต้องการช่วยจริงๆ

  • สภษ 11:14 เมื่อไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลง
  • สภษ 15:22 แนะนำมากก็สำเร็จ
  • สภษ24:6 เข้าสงครามได้ด้วยคำปรึกษา

จ. อย่าทำให้พ่อแม่รู้สึกไม่ดี เมื่อติดเกมส์ นิยาย เพื่อน นั่นเป็นความสุขชั่วคราวและสิ่งเหล่านี้ไม่รักเราจริง แต่ความรักและสุขจริง คือ ความรักของพ่อแม่

ฉ. ลูกต้องเข้าใจความยุติธรรมนั่นไม่ใช่ให้เท่ากัน ความยุติธรรม คือ การให้ในสิ่งที่สมควรได้และเหมาะสม ซึ่งลูกไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนั้

ช. ลูกชมแม่ แม่ชมลูก ลูกชมพ่อ พ่อชมลูก