ความสำร็จที่ 5 คือ บุตรต้องเชื่อฟังและรักบิดามารดา

อฟ 6:1-2 “ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย” ก. ท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้ากำหนดก่อนวางรากสร้างโลกว่าท่านเหมาะที่สุดที่จะเป็นลูกครอบครัวนี้ ข. ความรักที่มีต่อพ่อแม่ พระคัมภีร์ใหม่กล่าวหลายข้อเกี่ยวกับความรัก เช่น ให้รักพระเจ้าผู้เดียว (มธ.6:24) ความรักต้องตั้งอยู่บนความกตัญญู (ลก.7:42,47) ความรักที่เชื่อฟังและต้องแสดงออก (ยน.14:15, 1ยน.4:12,20) ความรักของคริสเตียน คือ ความรักแบบอากาเป้ เป็นความรักและการเชื่อฟังดังที่พระคริสต์ทรงเชื่อฟังพระบิดา จนมีชัยชนะเหนือความตายและซาตาน ค. พ่อแม่ควรรู้เรื่องก่อนเพื่อน เพราะพ่อแม่รักเราจริง พ่อแม่แสดงอารมย์เพราะแม่มีความสุขทุกข์ร่วมด้วยความจริงใจ ง. พ่อแม่เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุด เพราะท่านรู้ครบ รู้ภาพรวม หวังดี ต้องการช่วยจริงๆ สภษ 11:14 เมื่อไม่มีการนำ ประชาชนก็ล้มลง สภษ 15:22 แนะนำมากก็สำเร็จ สภษ24:6 เข้าสงครามได้ด้วยคำปรึกษา จ. อย่าทำให้พ่อแม่รู้สึกไม่ดี เมื่อติดเกมส์ นิยาย เพื่อน นั่นเป็นความสุขชั่วคราวและสิ่งเหล่านี้ไม่รักเราจริง แต่ความรักและสุขจริง คือ ความรักของพ่อแม่ ฉ. ลูกต้องเข้าใจความยุติธรรมนั่นไม่ใช่ให้เท่ากัน ความยุติธรรม คือ การให้ในสิ่งที่สมควรได้และเหมาะสม ซึ่งลูกไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนั้ ช. ลูกชมแม่ แม่ชมลูก ลูกชมพ่อ...

Read More

ความสำเร็จด้านที่ 4 คือ ท่านตระหนักว่าลูกเป็นมรดกจากพระเจ้าและควรคืนพระเจ้า

สดด 127: 3 “นี่แน่ะ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล” ก) ควรดูแลลูกเหมือนนางฮันนา 1 ซมอ 1:20 พระเจ้าประทานบุตรแต่นางฮันนา และใน 1 ซมอ 1:28 นางคืนบุตรนั้นต่อพระเจ้า 1 ซมอ 2:18 ซามูเอบปรนนิบัติพระเจ้า และใน 1 ซมอ 2:21 พระเจ้าประทานบุตรให้นางเพิ่มอีก ข) แม้ว่าลูกท่านจะเป็นอย่างไร พ่อแม่ควรเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมอบความไว้ววางใจท่าน เชื่อใจท่าน เพราะท่านกำลังดูแลลูกผู้เป็นพระฉายาของพระเจ้า ฉะนั้นท่านควรดูแลให้ดีที่สุด ค) จัดเวลานมัสการ โดยการที่พ่อแม่เป็นตัวอย่างในการนมัสการแก่ลูก ทำให้การสอนจะง่าย พึ่งพระวิญญาบริสุทธิ์ในการเลี้ยงดู เล่าเรื่องพระเจ้าให้ลูกฟัง อธิษฐานกับลูก ถวายบุตรให้พระเจ้า วางมืออธิษฐาน สร้างความเชื่อในพระเจ้าให้ลูก เช่น ยาโคบอธิษฐานเผื่อบุตร ง) คนที่ได้รับการดูแลพิเศษและมากที่สุดน่าจะเป็นลูก เขาจะเป็นแบบท่านเมื่อโตขึ้น ท่านต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน และท่านต้องปลูกฝังเขาในทางของพระเจ้า จ) บิดามารดาต้องปรับตัวเข้ากับลูก ลดอายุลงมาเพื่อศึกษาร่วมกับเขาในการไปเที่ยว คุยเล่น อย่าให้ลูกรู้สึกเครียด หรือมีความรู้สึกต่างกับท่านมาก ฉ) พ่อแม่ต้องฟังลูกด้วย อย่าเอาแต่ด่า ดุ ด่า สอนๆๆๆๆๆๆๆๆ แต่จงเป็นผู้ฟังที่ดี จงฟัง 1.คำพูดที่เขาพูด 2.คำพูดที่ไม่ได้พูดออกมา และ 3.คำพูดในจิตวิญญาณ สรุป ฝึกฟังอย่างสงบ ไม่ใช่พร้อมจะตอบเสมอ อย่าเตรียมตัวที่จะตอบอย่างเดียว เขียนโดย อาจารย์เจริญ...

Read More

ความสำเร็จด้านที่ 3 คือ ให้ครอบครัวควรตั้งเป้ารับใช้พระเจ้า

โยชูวา 24:15 “และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติ หรือพระของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์” ก) ท่านควรมีเป้าหมายนโยบายประจำครอบครัวว่าจะรับใช้พระเจ้า ให้เกรียติพระเจ้าก่อน ให้อาชีพเป็นช่องทางในการรับใช้พระเจ้า ที่จะช่วยชุมชนที่เราอยู่ ข) สาวกคนแรกในชีวิต คือ สามี/ภรรยา ลูก ค) เราจัดเวลาให้งาน เลขา เพื่อน ลูกแกะ อย่างเจาะจง สัตย์ซื่อ และอบรมพวกเขา สอน เอาใจใส่ แต่เราต้องจัดเวลาให้ครอบครัวอย่างสัตย์ซื่อ และครอบครัวควรควรจะได้รับมากและพิเศษมากกว่าคนอื่น หากใครที่มีใจทุ่มเทให้ผู้อื่นมากกว่าครอบครัว ท่านกำลังเข้าข่ายในการถูกทดลองแล้ว คุณต้องถามตัวเองว่า พระเจ้าให้คุณแต่งงานกับใคร และดูแลใคร ง) การใช้เวลากับครอบครัวหรือลูก คือ ใช้เวลา ไม่คุยงานเรื่องเครียดๆ คุยแต่เรื่องสบายๆ เขียนโดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล Picture’s...

Read More

ความสำเร็จด้านที่ 2 คือ เราต้องมีวินัย สมดุลย์ อย่าดำเนินชีวิตเน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง จัดเวลาเจาะจงเพื่อร่วมกิจกรรมของคริสตจักร เช่น คืนอธิษฐาน ในคืนวันศุกร์หนึ่งขณะผมที่นำอธิษฐานในห้องประชุม ผมเริ่มอธิษฐานเผื่อหลายคนที่มีปัญหา เช่น บางคนบอกว่าเขากำลังโดนมารทดลองถูกมารโจมตี และมีปัญหาต่างๆ ผมจึงนำเรื่องนี้ทูลต่อพระเจ้าว่าทำไมบุตรของพระองค์ต้องพบกับเหตุการณ์เหล่านี้ ทั้งที่พวกเราบอกว่าเราเป็นกองทัพเป็นบุตรจอมราชันมีฤทธิ์อำนาจ แต่ขณะดำเนินในโลกนี้บางคนก็รับใช้แต่กลับมีคำพยานว่า เจ็บป่วย สุขภาพไม่เเข็งแรง โดนมารทดลอง ถูกมารโจมตี แล้วสมาชิกใหม่และคนไม่เชื่อจะไม่สับสนหรือ ทันใดนั้นผมได้เห็นภาพผ้าผืนหนึ่งที่บังใบหน้าคนอยู่ แล้วพระคำของพระเจ้ามาถึงผมว่า “ม่านได้บังความจริงของพระเจ้าในชีวิตของบุตรบางคนของพระองค์ ค่านิยมของโลก ความคิด การโกหกของมารได้หลอกบังสิ่งที่เป็นชีวิตจริงของพวกเขา คือ เขาเป็นบุตรพระเจ้า พระองค์สถิตอยู่กับเขาพร้อมจะร่วมงานกับเขา แต่เขาไม่สนใจเรา (เหมือนพระธรรม วิวรณ์  3:20 คริสตจักรเลาดีเซียให้พระคริสต์อยู่นอกคริสตจักร จนพระองค์ต้องเคาะประตูคริสตจักร เข้าไปร่วมกับเขา) สรุปคือ เราต้องมีเวลากับครอบครัวสร้างครอบครัว มีเวลาอธิษฐาน ร่วมกับคริสตจักรเพื่อรับการเจิมให้เข้มแข็งและปกป้องจากการทดลอง มีโอกาสเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจพระทัยของพระเจ้า เพราะค่านิยมของโลกได้หลอกเรา โดยทำให้เรามุ่งแต่ที่ความสำเร็จ ความสนุก ความตื่นเต้นกับงาน และละเลยจุดสำคัญด้านต่างๆไป มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต เพื่อไม่ให้เป็นคนที่ไม่เกิดประโยชน์ มีเวลาพักรบเพื่อพักพื้นสุขภาพ ไม่ให้ความบาปโจมตีด้านสุขภาพ บางคนไม่พักผ่อน เพลีย ไม่มีเเรงอธิษฐาน ไม่มีสมาธิในการนมัสการ มารก็แย่งชิงโจมตี ขโมยสันติสุขไปจากชีวิต มีเวลาเฝ้าเดี่ยวอยู่ต่อหน้าพระเจ้า สองต่อสอง เวลารบก็พร้อมที่จะรบจริงๆ เราเป็นกองทัพของพระเจ้า เราเป็นบุตรพระองค์เราต้องรู้เวลา คือ เวลาพัก อย่าออกไปรบ เวลารบอย่าไปพัก เวลาซ้อมรบอย่าออกไปลาดตระเวร จะทำให้เรามีชีวิตไม่สมดุยล์  การรับใช้จึงทำให้ไม่มีฤทธเดช ขาดดกำลังและสติปัญญา และเมื่อเกิดความอ่อนแอ ก็เปิดช่องว่างให้มารมาโจมตี และทดลองเราได้ เขียนโดย อาจารย์เจริญ...

Read More

ความสำคัญของครอบครัว เหตุผลที่ 2 กับความสำเร็จด้านแรก

ความสำเร็จของครอบครัว เป็นรากฐานของความสำเร็จทุกด้าน ความสำเร็จแรก คือ ความสำเร็จด้านครอบครัว การทำงาน และการรับใช้ ชีวิตเราก็เปรียบเสมือนการแข่งขันไตรกีฬาซึ่งประกอบไปด้วย การแข่ง วิ่ง ปั่นจักรยาน และว่ายน้ำ เราต้องแข่งตามกติกาหากแพ้ด้านหนึ่งด้านใดก็เท่ากับแพ้ทั้งหมด  ดังนั้นเราต้องดูแลครอบครัวให้เรียบร้อยและมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทำงานให้สำเร็จและเกิดผล และการรับใช้สำเร็จด้วย  2ทธ2:5 2:5 ‘และถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ’  นักกีฬาจะมิได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกา ท่านจะได้รับชัยชนะเมื่อท่านเดินตามกติกาของพระเจ้า คือ ความไพบูลย์และความสมดุลย์ ด้วยเหตุนี้ อย่าเอาอารมย์ ปัญหาที่ทำงานเข้าบ้านและอย่าเอาอารมย์บ้านเข้าที่ทำงาน เราจึงจะสำเร็จทั้งสองอย่าง หรือ อย่าทำให้ภรรยาและลูกเป็นศัตรูกับพระเจ้า งานรับใช้ หรือตัวท่าน โดยทุกเวลาไม่มีพวกเขา เพราะท่านไม่แบ่งเวลาหรือให้เวลาพูดคุยแบ่งปันสิ่งดีๆที่พระเจ้ากระทำให้แก่ท่านในงานรับใช้ ท่านอาจหาเวลาพาพวกเขาไปเที่ยว พักผ่อนด้วยกันบ้าง หรืออาจหางานอดิเรกทำด้วยกันเพื่อความเข้าใจแก่กันและกัน และได้ใช้เวลาด้วยกัน เขียนโดย อาจารย์เจริญ...

Read More

ทำไมเราต้องให้ความสำคัญของครอบครัว? เหตุผลที่ 1. ทำไมเราต้องให้ความสำคัญของครอบครัว? เหตุผลที่ 1.

เหตุผลที่ 1. สังคมจะเห็นคริสตจักรได้ต้องผ่านทางสถาบันครอบครัว (อฟ5:22-33) ครอบครัวอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าเรียกครอบครัวและใช้ครอบครัวเป็นเครื่องมือ เป็นตัวแทน เป็นแม่แบบของคริสตจักร สังคมจะเห็นความของคริสตจักรผ่านครอบครัวด้านใหน? ด้านที่ 1 คือ ด้านความรัก สามีรักรักภรรยาเหมือนพระคริสต์รักคริสตจักร เพราะคนจะเห็นพระเจ้ารักคริสตจักรได้ก็เห็นตัวอย่างของสามีที่รักภรรยา พระคริสต์ทรงยอมตายเพราะคริสตจักร สามีก็เสียสละเพื่อครอบครัว ด้านที่ 2 คือ การเชื่อฟัง ภรรยาเชื่อฟังสามีเหมือนคริสคจักรเชื่อฟังพระคริสต์ เหมือนนางซาราที่เชื่อฟังอับราฮัม ถึงสามีจะมีจุดอ่อนแต่เนื่องจากการเชื่อฟังและความยำเกรงพระเจ้า พระเจ้าเสด็จลงมาช่วยกู้ครอบครัวของนางเมื่อเวลาเหมาะสม (1ปต 3:5-6) ด้านที่ 3 คือ การดูแลเอื้ออาทร ครอบครัวเป็นหน่วยย่อยในการเป็นแบบอย่างของหน่วยใหญ่อย่างคริสตจักร ในการเอื้ออาธร เห็นใจ เข้าใจ เหมือนพระคริสต์ทรงเข้าใจและให้อภัยแก่เรา 1 ปต 3:7 ฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เหมือนกัน จงอยู่กินกับภรรยาโดยใช้ความรู้ จงให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ่งเป็นภาชนะที่อ่อนแอกว่า และเหมือนเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตด้วยกัน เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของท่าน ด้านที่ 4 คือ การนำความรอด ครอบครัวจะสนับสนุน คริสตจักรได้ดีกว่าสถาบันใดๆในโลกนี้ในการนำคนสู่ความรอด กจ 10:1-3 ยังมีชายคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัส  อาศัยอยู่ในเมืองซีซารียา  เป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารที่เรียกว่า  กองอิตาเลีย ทั้งท่านและครอบครัวเป็นคนยำเกรงพระเจ้า  ท่านเคยให้ทานมากมายแก่ประชาชน  และอธิษฐานพระเจ้าเสมอ     เวลาประมาณบ่ายสามโมง  นายร้อยนั้นเห็นนิมิตแจ่มกระจ่าง  คือเห็นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าเข้ามาหาตนกล่าวว่า  “โครเนลิอัสเอ๋ย” สรุป คือ ท่านมีอิทธิพลต่อประชาชน ด้านที่ 5 ความชัดเจนของสร้างสถาบัน ครอบครัวของคริสตชนชัดเจนและดีที่สุด ท่าที พ่อรักแม่ พ่อเป็นผู้นำ แม่เชื่อฟังพ่อ พ่อดูแลแม่ พ่อแม่รักลูก ลูกเชื่อฟังพ่อแม่...

Read More