Update เดินตามโลกพระคัมภีร์ใหม่

Posted by on July 11, 2012 in ประชาสัมพันธ์ | 0 comments

ตอนนี้เดินตามโลกพระคัมภีร์ใหม่ได้ update ไปจนถึงตอนที่ 50 แล้วคะ พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นสามารถฟังย้อนหลังได้ทีนี่

ทางทีมงานจะพยายาม upload ให้ทุก ๆ อาทิตย์นะคะ